„Biblioteka jest instytucją, która samym

swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.

Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, 

które z różnorodności czasów i kwestii

tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki.”

                                                                                                                                                                                                                Jan Paweł II


BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LISZNIE

  

Historia Biblioteki Publicznej w Lisznie liczy już ponad 50 lat. Instytucja ta powstała 1 czerwca 1961 r. Z taką właśnie datą dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej. Pod numerem pierwszym wpisano wówczas książkę H. Hauser pt. „Gdzie były Niemcy” (Wydaw. M.O.N., Warszawa, 1952 r.). Pierwsze pozycje książkowe pochodziły z przydziału Biblioteki Powiatowej w Chełmie (łącznie 559 woluminów) oraz przesłane przez Powszechną Księgarnię Wysyłkową „Dom Książki” w Warszawie w celu wzbogacenia księgozbioru bibliotek gromadzkich (42 woluminy). Kolejne zaś pochodziły już z zakupu. 1 lipca 1964 r. dokonano rejestracji biblioteki pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna z księgozbiorem liczącym 1471 woluminów i ogólną liczbą czytelników wynoszącą 381 osób.Lokalizacja biblioteki zmieniała się wielokrotnie na przestrzeni lat. Początkowo mieściła się głównie w mieszkaniach prywatnych. Pierwszą siedzibą biblioteki był dom mieszkalny w miejscowości Liszno, w którym biblioteka zajmowała jedno niewielkie pomieszczenie. Kierownikiem biblioteki była wówczas Krystyna Kowalska, którą można uznać za twórczynię podstaw liszeńskiej biblioteki. Potem była kolejna zmiana lokalu i jeszcze jedna w roku 1978. Bibliotekę urządzono wtedy w domu Haliny Maśluch w miejscowości Liszno Kolonia, która wygospodarowała w nim jeden pokój o pow. 20 m2 z oddzielnym wejściem .

                                                

                                                                   Siedziba biblioteki w latach 1978 – 1983 (Liszno Kolonia)


W tym samym roku na emeryturę odeszła Krystyna Kowalska (po 17 latach pracy w bibliotece) a nowym kierownikiem została jej synowa Marianna Kowalska. Wykonała ona wielką pracę w zakresie uporządkowania i opracowania księgozbioru, dbała o rozwój działalności kulturalnej i popularyzacji biblioteki. Jednakże po 5 latach funkcjonowania (1.04.1983 r.), ze względu na szybko rozrastający się księgozbiór biblioteka po raz kolejny zmieniła swoją lokalizację. Przeniesiono ją wówczas do większego lokalu o pow. 40 m2 również w prywatnym domu w miejscowości Liszno Kolonia.

                                                                    

                                                    Siedziba biblioteki w latach 1983 -1991 (Liszno Kolonia)


Księgozbiór biblioteki stale się powiększał i pod koniec roku 1990 liczył już 11241 woluminów.  W związku z powyższym po raz kolejny potrzebna była przeprowadzka. Tym razem bibliotekę przeniesiono do lokalu w podziemiach Kościoła w Lisznie (17.06.1991 r.). Biblioteka była wtedy przestronna i posiadała dużą czytelnię.

                                                                       

Siedziba biblioteki w latach 1991 – 1995 (podziemia Kościoła w Lisznie)       Wnętrze biblioteki i czytelnia w podziemiach Kościoła


W tym też roku zrezygnowano z prowadzenia punktów bibliotecznych, z uwagi na brak chętnych, którzy chcieliby się tym zajmować. Jednakże, po kilku latach ze względu na dużą wilgotność panującą w pomieszczeniu, niekorzystnie działającą na przechowywane tam książki postanowiono, że zostanie ona przeniesiona do budynku ówczesnej Szkoły Podstawowej w Lisznie (26.06.1995 r.). Na pierwszym piętrze wygospodarowano dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 80 m2 z przeznaczeniem na bibliotekę. Było tutaj widno, sucho i ciepło. Jednak wraz z rozpoczęciem prac remontowych w budynku szkoły i reorganizację pomieszczeń w roku 2006 biblioteka po raz kolejny zmieniła swoją siedzibę. W dniach 9 - 23 września przeniesiono ją do innego pomieszczenia znajdującego się na parterze tegoż budynku (obecnie Zespół Szkół), gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego dzieląc lokal z Biblioteką Szkolną.

                                                    

          Siedziba biblioteki od roku 2006                       Okna Biblioteki Publicznej w Lisznie             Wejście do budynku szky oraz biblioteki


                     

         Biblioteka Publiczna w Lisznie                            Wnętrze biblioteki                                       Księgozbiór


Uchwałą Rady Gminy z dnia 26.11.1999 r. Biblioteka Publiczna w Lisznie została wcielona w struktury organizacyjne Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie.

  Po odejściu na emeryturę Marianny Kowalskiej z dniem 01.12.2012 r. pracę w bibliotece podjęła Agnieszka Herda.

                                                     

                                 Podziękowanie za pracę w bibliotece w latach 1978 -2012 Mariannie Kowalskiej


Opiekę merytoryczną oraz nadzór instruktorski nad biblioteką sprawuje ChełmskBiblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

   Biblioteka Publiczna w Lisznie służy speczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych. Gromadzi i udostępnia literaturę piękną polską, obcą, literatu popularnonaukową orazdokumenty życia społecznego (regionalna). W  ciągu  swojej  wieloletnie działalnc biblioteka  prowadziła  działania popularyzujące książkę i czytelnictwo wśród lokalnej specznci. Bardzo ograniczone zaplecze lokalowe, finansowe i kadrowe sprawiały, że najczęściej były to formy nie wymagające dużych nakładów realizacyjnych. Warto wspomnieć o tych odbywanych regularnie, jak: wystawy książkowe, lekcje biblioteczne czy wycieczki uczniów do biblioteki.

  Misją biblioteki jest dalsze upowszechnianie wiedzy i kultury, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży. Istniejemy po to aby wspierać rozwój lokalnej specznci udostępniając nasze zbiory i podejmując zadania z zakresu edukacji i kultury. Biblioteka obsługuje rocznie średnio ponad 350 użytkowników. Są to głównie mieszkańcy okolicznych miejscowci takich jak: Liszno, Liszno Kolonia, Leszczanka, Wólka Kańska, Wólka Kańska Kolonia, Kanie, Kanie Stacja, Zalesie Kańskie, Gołąb oraz Tor. Zasady   korzystania   ze   zbiorów   określa   regulamin  Czytelnikiem   zostaje   się po wypnieniu zobowiązania na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej. Jednorazowo czytelnik me wypyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca. Za zniszczoną lub zagubioną książkę należy zwrócić jej równowartość lub odkupić taki sam egzemplarz. Zbiory biblioteki wypożycza się do domu oraz udostępnia na miejscu w kąciku czytelniczym.

   Początkowo biblioteka czynna była tylko przez 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa, ptek), jednak od roku 1969 otwierano ją już codziennie od poniedziałku do ptku. Obecnie Biblioteka Publiczna w Lisznie czynna jest :  

                                                od poniedziku do piątku w godz. 900 1700.

   Biblioteka stara się na bieżąco gromadz te książki, które cieszą się największym zainteresowaniem czytelników. Systematycznie, w miarę posiadanych środków uzupełnia się księgozbr, mając na uwadze zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych. Podstawowym sposobem gromadzenia zbiorów są planowo prowadzone zakupy, prenumerata oraz liczne dary.

 

 Aktualnie Biblioteka Publiczna w Lisznie posiada na stanie 5967 woluminów, w tym:

literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 1925 wol., 

literatura piękna dla dorosłych – 2543 wol., 

literatura popularnonaukowa – 1499 wol.

 

                                                                     Biblioteka Publiczna w Lisznie

Liszno 52, 22-171 Kanie tel. (82) 5662 494

e-mail:  aga08599@wp.pl

 

                      Zapraszamy do korzystania ze zbioru Biblioteki Publicznej w Lisznie